Personuppgifter

Så behandlar vi dina personuppgifter

För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. På denna sida beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter.

Garantiföreningen för Folkhögskolan Hvilan (organisationsnummer: 846000-1822), en ideell förening och Sveriges äldsta Folkhögskola, är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som berör vår verksamhet.

All vår behandling av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Här hittar du hela dataskyddsförordningen

Så skyddar vi dina uppgifter

Folkhögskolan Hvilan värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Så får Folkhögskolan Hvilan dina uppgifter

När du studerar eller är arbetstagare och jobbar hos oss innebär det att du lämnar någon form av information till Folkhögskolan Hvilan. Till exempel när du ansöker till våra utbildningar, söker jobb eller när du kontaktar oss och har frågor.

Ibland händer det också att Folkhögskolan Hvilan får personuppgifter från andra källor än dig själv. Det kan till exempel handla om uppgifter från din kommun, SPAR, Skatteverket eller andra offentliga källor, i syfte att användas för till exempel adressuppdateringar.

Exempel på uppgifter som vi hanterar

Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, utbildningsbakgrund, födelseland och annan information som du lämnat till oss, eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden som utbildningsanordnare och arbetsgivare gentemot dig

Så använder vi dina uppgifter

Folkhögskolan Hvilan har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig, eller om du har accepterat ett avtal eller om du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. Folkhögskolan Hvilan kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning. All vår behandling av personuppgifter sker med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. Uppgifterna av allmänt intresse är fastställda i nationell rätt genom bl.a. förordningen (2015:21§8) om statsbidrag till folkbildningen. En folkhögskola som anordnar motsvarande utbildning till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) utför en uppgift av allmänt intresse som är fastställd i skollagen. 

Om du har lämnat ditt samtycke till att Folkhögskolan Hvilan får behandla dina personuppgifter har du också rätt att när som helst återkalla samtycket.

Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

För att ge dig en en bra utbildning:

 • Vi administrerar och tillsammans med dig möjliggör förutsättningar för dina studier.
 • Vi hanterar och administrerar dina frågor till personal hos Folkhögskolan Hvilan.
 • Vi hanterar dina konton i våra IT-tjänster via SchoolSoft och Google (Google Workspace).

För att ge dig en bra arbetsplats:

 • Vi administrerar och tillsammans med dig möjliggör förutsättningar för din yrkesroll.
 • Vi hanterar dina konton i våra IT-tjänster via SchoolSoft, Google (Google Workspace) och Visma.

För att ge dig relevant information:

 • Vi skickar information relaterat till dig och dina studier.
 • Vi skickar information relaterat till din arbetsplats och din yrkesroll.

För att utveckla vår verksamhet:

 • Vi för statistik i syfte att utveckla Folkhögskolan Hvilan och därigenom skapa bättre utbildningar och en bättre arbetsplats.
 • Vi gör undersökningar och enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra utbildningar.

För att göra kontroller:

 • Vi förhindrar missbruk eller olämplig tillämpning för våra IT-verktyg, drogpolicy och likabehandlingsplan. Läs mer kring detta via hvilan.se/riktlinjer
 • Vi kontrollerar personnummer och adressuppgifter.

Dessa har tillgång till dina uppgifter

Dina personuppgifter används av Folkhögskolan Hvilan och våra personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag/företag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Folkhögskolan Hvilan.

Så länge sparar vi dina uppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns ett syfte med hanteringen. När detta syfte eller ändamål inte längre finns, till exempel om ett avtal inte längre gäller eller när dina studier är klara, kommer dina personuppgifter att hanteras enligt de lagregler och riktlinjer som gäller för arkivering och gallring.

Dina rättigheter

Registerutdrag
När dina personuppgifter behandlas av oss har du vissa rättigheter. Eftersom det finns särskilda regler för hur vi måste hantera dina handlingar så påverkas dessa rättigheter på olika sätt, rättigheter är därför inte absoluta. Det här betyder att Folkhögskolan Hvilan kommer att ta emot din ansökan om att utnyttja dina rättigheter och ta ställning till ditt önskemål utifrån dataskyddslagstiftning och andra lagar.

Du har rätt att kostnadsfritt få information om Folkhögskolan Hvilan behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som Folkhögskolan Hvilan behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Vill du begära att få ett registerutdrag ber vi dig skriva ett undertecknat brev där du anger personnummer samt fullständigt namn och adress, och posta detta till:

Folkhögskolan Hvilan
Personuppgiftsfrågor
Lundavägen 68, 232 52 Åkarp

Svaret på din begäran skickas inom 30 dagar och alltid till din folkbokföringsadress för att undvika att uppgifter sprids till fel person.

Har frågor kring detta, kan du vända dig till Folkhögskolan Hvilan, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., telefon: 040-46 44 00.

Rättningar

Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att ofullständiga personuppgifter kompletteras. Vill du begära en rättning eller komplettering ber vi dig skriva ett undertecknat brev där du anger personnummer, fullständigt namn och adress, samt det du önskar rätta eller komplettera och posta detta till:

Folkhögskolan Hvilan
Personuppgiftsfrågor
Lundavägen 68, 232 52 Åkarp

Radering, begränsning, invändning och överföring

Under vissa förutsättningar har du rätt att få personuppgifter raderade. Om du har rätt att få dina personuppgifter raderade innebär det att Folkhögskolan Hvilan utan onödigt dröjsmål och snarast möjligt ska radera uppgifterna.

Under vissa förutsättningar vid samtycke eller avtal har du rätt att få dina personuppgifter utlämnade av Folkhögskolan Hvilan i ett format så de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig. Det innebär att dina uppgifter ska lämnas ut och kunna överföras i ett strukturerat, elektroniskt format. I de fall dina personuppgifter omfattas av Allmänt intresse och är en myndighetsutövning finns tyvärr inte samma möjligheter. 

Under vissa förutsättningar har du rätt att invända mot hur dina personuppgifter behandlas. Det innebär att dina personuppgifter inte längre får behandlas om inte Folkhögskolan Hvilan kan visa att den rättsliga grunden allmänt intresse, samtycke eller avtal är tillämplig för behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har lämnat ditt samtycke till att Folkhögskolan Hvilan får behandla dina personuppgifter har du också rätt att när som helst återkalla samtycket.

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlats eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Överföring till tredje land

Skulle dina personuppgifter hanteras utanför EU/EES-området (tredje land) så berättar vi det för dig. Hanteringen sker i så fall i enlighet med de skyddsregler som finns i dataskyddslagstiftningen.

För dig som vill veta mer

Om du har generella frågor kring hur personuppgifter behandlas vänder du dig till:

Folkhögskolan Hvilan
Personuppgiftsfrågor
Lundavägen 68, 232 52 Åkarp
Kontaktuppgifter: Telefon: 040 - 46 44 00, E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Fastställd: 2018-05-24, reviderad 2022-09-26

Publicerad i Om oss