Allmänt

Alla studerande är olycksfallsförsäkrade under sina studieperioder hos oss där försäkringen ingår i servicekostnaden för varje läsår. 

Försäkringsmoment - Olycksfall

Lämnar ersättning vid olycksfallsskada dygnet runt. Ett olycksfall är en skada som orsakas av plötslig, ofrivillig och oförutsedd händelse på bestämd plats och tidpunkt. Utökat olycksfallsbegrepp innebär ej krav på utifrån kommande våld. Försäkringen gäller till och med utgången av den månad den försäkrade fyller 70 år.

 • Gäller dygnet runt i hela världen upp till tolv månader. OBS! Gäller INTE för hemtransport utan här bör man ha en hemförsäkring som täcker detta skydd.
 • Läkekostnader för skälig läkar- och sjukhusvård samt kostnader för behandling och hjälpmedel upp till högkostnadsskyddet. Ersättning kan betalas längst i tre år och behandlingen ges inom den offentliga vården.
 • Tandskadekostnader för nödvändig behandling till följd av olycksfallsskada, längst i fem år. Behandlingen ersätts endast om den omfattas av den allmänna tandvårdsförsäkringen.
 • Resekostnader i samband med vård och behandling som ordinerats av läkare. Ersättning kan betalas längst i tre år.
 • Merkostnader som har uppstått på grund av olycksfallsskada under akut behandlingstid kan ersättas med högst tre prisbasbelopp. Dessutom kan ersättning lämnas för bland annat skadade kläder och andra personliga tillhörigheter med högst ett halvt prisbasbelopp.
 • Rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader som uppstått på grund av olycksfallsskada kan ersättas med högst två prisbasbelopp.
 • Dagersättning för inkomstbortfall, om olycksfallsskadan medför längre sjukskrivning, lämnas från och med dag 29 till och med dag 90.

Vid skada — används Euro Accidents skadeanmälningsblankett. Klicka här för blanketten och kontakta din mentor. Blanketten mailas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller postas till adressen: Folkhögskolan Hvilan, Lundavägen 68, 232 52 Åkarp.
Vid frågor kring din försäkring kontakta din mentor, alternativt skolans reception 040 - 46 44 00 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Dina personuppgifter

Dina personuppgifter är trygga genom din försäkring. Läs gärna mer om du är intresserad i Euro Accidents Integritetspolicy.

 

Euro Accident liten

Publicerad i Studerande

Som studerande på folkhögskola har du rätt till studiemedel. Du ansvarar själv för att söka studiemedel via CSN:s webbplats

Hvilan rapporterar till CSN:

 • Att du sökt en utbildning hos oss.
 • Att du är antagen som studerande på utbildningen.
 • Att du har påbörjat utbildningen.
 • STUDIEHJÄLP(under 20 år), frånvarade under mer än 14 kalenderdagar(ej sjukdom, VAB eller vård av nästående).
 • Frånvarande under mer än 7 dagar i följd.
 • Börjar studera igen efter ett uppehåll i mer än 7 dagar i följd.

Efter terminens/läsårets slut rapporterar Hvilan till CSN:

 • Dina studieresultat.
 • Om dina studier skett "i normal studietakt" (hur stor frånvaro du har haft).

Du och Hvilan skall båda rapportera till CSN:

 • Ändrad omfattning av studierna, (ex. om du går från 100% studietakt till 50%).
 • Byte av utbildning.
 • Om studierna avbryts.

Du skall rapportera till CSN/Försäkringskassan:

 • Sjukdom anmäls till Försäkringskassan.
 • Vid uppehåll i dina studier på 7 dagar eller mer för vård av barn(VAB) eller vård av närstående anmäls detta till CSN.
 • Börjar studera igen efter ett uppehåll på mer än 7 dagar.

Publicerad i Studerande

Information till dig som tänker söka eller som sökt men som ännu inte är antagen eller har påbörjat dina studier.

 

Vilka mål finns för de olika utbildningarna?

Målen är olika för de olika utbildningarna. Information om mål för respektive utbildning hittar du under Utbildningar.

Vem är Folkhögskolan Hvilans huvudman?

Skolans huvudman är Garantiföreningen för Folkhögskolan Hvilan. Skolan är politiskt och religiöst obunden.

Vad är statens syfte med folkbildningen?

Sedan 1991 är folkbildningen fri från staten. Det innebär att staten anger syften för hur statsbidraget ska användas men att folkbildningens aktörer själva bestämmer hur dessa syften ska uppnås och hur statsbidraget ska fördelas.

Vad är, och vad innehåller Studeranderättslig standard?

För att säkerställa de studerandes rättigheter och tydliggöra vad som gäller i olika situationer på resp folkhögskola har FSR (Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd) gjort en checklista med vilken information de studerande har rätt att få. Den sida du läser just nu - är vår, Folkhögskolan Hvilans standard och gäller dig som tänker söka hit, har sökt hit och inte är antagen eller för dig som är antagen till skolan.

Vilka kostnader och avgifter finns kopplade till studierna?

All undervisning på skolan är avgiftsfri. Däremot tar vi ut en ersättning för saker som skolan tillhandahåller t ex, fika i samband med olika skolgemensamma aktiviteter som luciafirande, avslutningsfirande; studerandeförsäkring, visst läromedel/material. För en del utbildningar tillkommer andra kostnader. Läs mer under respektive utbildning för mer detaljerad information.

Vilka antagningsprinciper finns och hur ser antagningsprocessen ut?

Antagningsprincipen: Generellt kan man säga, (i enlighet med vårt upprag) att den som har störst utbildningsbehov är den som har företräde.
Antagningsprocess: När du sökt hit, genom att skicka in din ansökan via vår hemsida, registreras den och vi ser efter om du är behörig till den eller de utbildningar du sökt. I vissa fall kallar vi sedan till antagningsintervju. Därefter får du besked om du är antagen/reserv till någon av våra utbildningar. Om du fortfarande är intresserad av att börja hos oss accepterar du platsen genom att ringa 040-46 44 00 eller skickar ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. samt betalar in servicekostnaden för utbildningen via swish 123 090 93 66 eller till bankgiro 5484-8684. Uppge ditt namn samt vilken utbildning du blivit antagen och tackar ja till. När detta belopp är inbetalt är du garanterad en plats hos oss.

Vad gäller för intyg, behörigheter och studieomdöme som kan vara aktuella på respektive utbildning?

De behörighetsgivande utbildningarna ger grundläggande behörighet om du skaffar sig kunskap motsvarande Godkänd i följande av gymnasieskolans kärnämnen: Svenska, Engelska, Matematik, Samhällskunskap, Religionskunskap och Naturkunskap. Intyg och studieomdöme ges efter avslutad utbildning om villkoren för intyg/studieomdöme är uppfyllda. Regler för studieomdömessättning, se www.folkbildning.se.

Egen urvalsgrupp

Sökande med behörighetsintyg från folkhögskola har egen urvalsgrupp vid antagning till utbildningsprogram på universitet/högskola. Grund för urvalet är studieomdömet.

Om studieomdömet

Efter genomgången och avslutad folkhögskoleutbildning inom Allmän kurs erhåller du omdöme (inte betyg). Studieomdömet är en sammanfattning av:
- förmågan till analys och bearbetning av stoff,
- färdigheter och förbättringar av dessa färdigheter,
- kunskaper och förbättring av dessa kunskaper,
- förmågan till överblick,
- förmåga att organisera studierna,
- närvaro,
- ambition och uthållighet,
- samarbetsförmåga och
- ansvarstagande.
Omdömet sätts gemensamt av hela lärarrådet. För att dessa faktorer skall kunna beaktas krävs att du är närvarande och aktiv på lektionerna. Studerande med hög frånvaro får inte något studieomdöme.

Omdömet är graderat enligt följande:

 • Utmärkt (4)
 • Mycket God/Utmärkt (3,5)
 • Mycket God (3)
 • God/Mycket God (2,5)
 • God (2)
 • Mindre God/God (1,5)
 • Mindre God (1).

För flera universitets- och högskolekurser krävs särskild behörighet i ett eller flera ämnen. Detta kan du få hos oss i de flesta ämnen. Då intygar vi att dina kunskaper motsvarar de gymnasiala kurserna på samhällsvetar- eller naturvetarprogrammet.

Är skolan tillgänglig för deltagare med funktionsnedsättning?

Med funktionsnedsättning menar vi varaktiga fysiska eller psykiska begränsningar av funktionsförmågan i studiesituationen; även dyslexi, neuropsykiatriska funktionshinder och dokumenterade psykiska besvär. Begreppet "varaktigt" ska tolkas i relation till begreppen tillfälligt och bestående. Det vill säga att det behöver inte röra sig om bestående funktionshinder, men tillfälliga och snart övergående skador eller tillstånd omfattas inte.
Då Folkhögskolan Hvilan är en av Sveriges äldsta finns det här en del inbyggda svårigheter att ha en skola som fungerar för alla. Vi har inte möjlighet att t ex ha hiss i alla våra byggnader.
Du som är rullstolsburen kan eventuellt uppleva att du får svårigheter att följa undervisningen på ett, för dig, tillfredsställande sätt då lektionerna hålls i samtliga byggnader på skolan (även i de utan hiss). För mer information eller för att göra ett studiebesök ring oss gärna eller skicka en förfrågan via mail.

Hur ser möjligheterna ut när det gäller pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller vid bristande kunskaper i svenska?

Har du bristande kunskaper i svenska har du möjlighet att få extra stöd. Skolan erbjuder också extra stöd i matematik och engelska.

Vilka former för studerandeinflytande finns?

För att du som studerande ska kunna få din röst hörd i frågor som gäller dina studier på Folkhögskolan Hvilan finns det på skolan ett deltagarråd. Deltagarrådet består av studerande från skolans samtliga utbildningar. 
Du kan även kontakta din mentor i frågor som du inte vill ska gå via deltagarråd eller kontakta skolans biträdande rektorer eller skolchef/rektor.
Ser du efter samtal med skolans ledning att du vill gå vidare kontaktar du skolans styrelse.
Kommer inte du och skolan överens i en tvist har du möjlighet att kontakta Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd. www.folkbildning.se

Har skolan en drogpolicy och vilka övriga villkor för vistelse på skolan finns det?

Alla studerande måste godkänna skolans regler vad gäller droganvändning. Vi värnar om en rökfri utemiljö, rökning är endast tillåten på anvisad plats.

Skolans lokaler och utrustning

Du har tillgång till skolans lokaler och utrustning under skoltid. För vissa lokaler gäller reglerade öppettider samt att tillträde till dessa lokaler sker i närvaro av skolans personal. Regler för öppettider och användande anslås i anslutning till aktuell lokal. Skolans IT-utrustning skall användas i undervisningssyfte. Det är inte tillåtet att använda utrustningen för privat bruk.

Vad händer om en utbildning ställs in eller upphör?

Skulle av någon anledning den utbildning du är antagen till ställas in eller upphöra gäller följande:
En utbildning ställs in om antalet sökande till utbildningen inte når upp till det antal som krävs för att kunna genomföra kursen av ekonomiska och pedagogiska skäl. Beslut om inställd utbildning skall ges senast två veckor före utbildningsstart.

Information till dig som Är antagen

Vid utbildningsstart kommer du att via våra plattformar Google Workspace och SchoolSoft få ytterligare information om:
- utbildningsansvarigs namn och kontaktuppgifter
- din mentors namn och kontaktuppgifter
- utbildningssplan och schema
- terminstider och ledigheter
- riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen.
- riktlinjer för utvärdering
- frånvaroregler
- rapportering till CSN
- vad du själv ska tillhandahålla; t.ex böcker, skrivmateriel.
- hur du är försäkrad.
- tillgång och villkor för användning av utrustning och lokaler
- etiska regler och ansvar för användning av internet i skolans lokaler
- villkor för varning, avstängning och avskiljande
- regler för hur studerandeuppgifter, beslut och handlingar skall bevaras och gallras
- regler för offentlighet och sekretess

Publicerad i Studerande

tid

Läsåret 2022/2023

Hösttermin: 2022-08-18 till 2022-12-21 (18 veckor)
Vårtermin: 2023-01-09 till 2023-06-09 (22 veckor)

Allmän kurs, 39 veckor, kursstart 2022-08-18

Hösttermin: 2022-08-18 till 2022-12-21
Vårtermin: 2023-01-09 till 2023-06-09

 

Hvilan Modern Dance Academy, 39 veckor, kursstart 2022-08-18

Hösttermin: 2022-08-18 till 2022-12-21
Vårtermin: 2023-01-09 till 2023-06-09

Lärarassistent på distans, 39 veckor, kursstart 2022-08-18

Hösttermin: 2022-08-18 till 2022-12-21
Vårtermin: 2023-01-09 till 2023-06-09

Socialpedagog på distans, 39 veckor, kursstart 2022-08-18

Hösttermin: 2022-08-18 till 2022-12-21
Vårtermin: 2023-01-09 till 2023-06-09

Stödpedagog på distans, 39 veckor, kursstart 2022-08-18

Hösttermin: 2022-08-18 till 2022-12-21
Vårtermin: 2023-01-09 till 2023-06-09

 

Lovdagar 2022/2023

Höstlov/läslov: v44
Sportlov: v8
Påsklov: v14

Publicerad i Studerande

Fler artiklar...