Hvilan logo

  • Hem
  • Studerande
  • Studeranderättsligt

Studeranderättsligt

Information till dig som tänker söka eller som sökt men som ännu inte är antagen eller har påbörjat dina studier.

 

Vilka mål finns för de olika kurserna?

Målen är olika för de olika kurserna. Information om mål för respektive kurs hittar du under Kurser.

Vem är Folkhögskolan Hvilans huvudman?

Skolans huvudman är Garantiföreningen för Folkhögskolan Hvilan. Skolan är politiskt och religiöst obunden.

Vad är statens syfte med folkbildningen?

Sedan 1991 är folkbildningen fri från staten. Det innebär att staten anger syften för hur statsbidraget ska användas men att folkbildningens aktörer själva bestämmer hur dessa syften ska uppnås och hur statsbidraget ska fördelas.

Vad är, och vad innehåller Studeranderättslig standard?

För att säkerställa de studerandes rättigheter och tydliggöra vad som gäller i olika situationer på resp folkhögskola har FSR (Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd) gjort en checklista med vilken information de studerande har rätt att få. Den sida du läser just nu - är vår, Folkhögskolan Hvilans standard och gäller dig som tänker söka hit, har sökt hit och inte är antagen eller för dig som är antagen till skolan.

Vilka kostnader och avgifter finns kopplade till studierna?

All undervisning på skolan är avgiftsfri. Däremot tar vi ut en ersättning för saker som skolan tillhandahåller t ex, fika i samband med olika skolgemensamma aktiviteter som luciafirande, avslutningsfirande; studerandeförsäkring, visst läromedel/material. För en del kurser tillkommer andra kostnader, detta gäller bl a för Fritidsledarutbildningen. Läs mer under respektive kurs för mer detaljerad information.

Vilka antagningsprinciper finns och hur ser antagningsprocessen ut?

Antagningsprincipen: Generellt kan man säga, (i enlighet med vårt upprag) att den som har störst utbildningsbehov är den som har företräde.
Antagningsprocess: När du sökt hit, genom att skicka in din ansökan via vår hemsida, registreras den och vi ser efter om du är behörig till den eller de kurs/er du sökt. I vissa fall kallar vi sedan till antagningsintervju. Därefter får du besked om du är antagen/reserv till någon av våra kurser. Om du fortfarande är intresserad av att börja hos oss accepterar du platsen genom att ringa 040-46 44 00 eller skickar ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. samt betalar in servicekostnaden för kursen till bankgiro 5484-8684. Uppge ditt namn samt vilken kurs du blivit antagen och tackar ja till. När detta belopp är inbetalt är du garanterad en plats hos oss.

Vad gäller för intyg, behörigheter och studieomdöme som kan vara aktuella på respektive kurs?

De behörighetsgivande kurserna här på Folkhögskolan Hvilan ger grundläggande behörighet om man skaffar sig kunskap motsvarande Godkänd i följande av gymnasieskolans kärnämnen: Svenska, Engelska, Matematik, Samhällskunskap, Religionskunskap och Naturkunskap. Intyg och studieomdöme ges efter avslutad kurs om villkoren för intyg/studieomdöme är uppfyllda. Regler för studieomdömessättning, se www.folkbildning.se.

Egen urvalsgrupp

Sökande med behörighetsintyg från folkhögskola har egen urvalsgrupp vid antagning till utbildningsprogram på universitet/högskola. Grund för urvalet är studieomdömet.

Om studieomdömet

Efter genomgången och avslutad folkhögskolekurs erhåller du omdöme (inte betyg). Studieomdömet är en sammanfattning av:
- förmågan till analys och bearbetning av stoff,
- färdigheter och förbättringar av dessa färdigheter,
- kunskaper och förbättring av dessa kunskaper,
- förmågan till överblick,
- förmåga att organisera studierna,
- närvaro,
- ambition och uthållighet,
- samarbetsförmåga och
- ansvarstagande.
Omdömet sätts gemensamt av hela lärarrådet. För att dessa faktorer skall kunna beaktas krävs att du är närvarande och aktiv på lektionerna. Studerande med hög frånvaro får inte något studieomdöme.

Omdömet är graderat enligt följande:

  • Utmärkt (4)
  • Mycket God/Utmärkt (3,5)
  • Mycket God (3)
  • God/Mycket God (2,5)
  • God (2)
  • Mindre God/God (1,5)
  • Mindre God (1).

För flera universitets- och högskolekurser krävs särskild behörighet i ett eller flera ämnen. Detta kan du få hos oss i de flesta ämnen. Då intygar vi att dina kunskaper motsvarar de gymnasiala kurserna på samhällsvetar- eller naturvetarprogrammet.

Är skolan tillgänglig för deltagare med funktionsnedsättning?

Med funktionsnedsättning menar vi varaktiga fysiska eller psykiska begränsningar av funktionsförmågan i studiesituationen; även dyslexi, neuropsykiatriska funktionshinder och dokumenterade psykiska besvär. Begreppet "varaktigt" ska tolkas i relation till begreppen tillfälligt och bestående. Det vill säga att det behöver inte röra sig om bestående funktionshinder, men tillfälliga och snart övergående skador eller tillstånd omfattas inte.
Då Folkhögskolan Hvilan är en av Sveriges äldsta finns det här en del inbyggda svårigheter att ha en skola som fungerar för alla. Vi har inte möjlighet att t ex ha hiss i alla våra byggnader.
Du som är rullstolsburen kan eventuellt uppleva att du får svårigheter att följa undervisningen på ett, för dig, tillfredsställande sätt då lektionerna hålls i samtliga byggnader på skolan (även i de utan hiss). För mer information eller för att göra ett studiebesök ring oss gärna eller skicka en förfrågan via mail.

Hur ser möjligheterna ut när det gäller pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller vid bristande kunskaper i svenska?

Har du bristande kunskaper i svenska har du möjlighet att få extra stöd. Skolan erbjuder också extra stöd i matematik och engelska.

Vilka former för studerandeinflytande finns?

För att du som studerande ska kunna få din röst hörd i frågor som gäller dina studier på Folkhögskolan Hvilan finns det på skolan ett deltagarråd. Deltagarrådet består av studerande från skolans samtliga kurser. Frågor behandlade i deltagarrådet går vidare till skolans kursråd som består av kursrepresentanter samt företrädare för personal och skolledning.
Du kan även kontakta din kursföreståndare i frågor som du inte vill ska gå via deltagar- och kursråd eller kontakta skolans biträdande rektor eller rektor.
Ser du efter samtal med skolans ledning att du vill gå vidare kontaktar du skolans styrelse.
Kommer inte du och skolan överens i en tvist har du möjlighet att kontakta Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd. www.folkbildning.se

Har skolan en drogpolicy och vilka övriga villkor för vistelse på skolan finns det?

Alla studerande måste godkänna skolans regler vad gäller droganvändning. Vi värnar om en rökfri utemiljö, rökning är endast tillåten på anvisad plats.

Skolans lokaler och utrustning

Du har tillgång till skolans lokaler och utrustning under skoltid. För vissa lokaler gäller reglerade öppettider samt att tillträde till dessa lokaler sker i närvaro av skolans personal. Regler för öppettider och användande anslås i anslutning till aktuell lokal. Skolans IT-utrustning skall användas i undervisningssyfte. Det är inte tillåtet att använda utrustningen för privat bruk.

Vad händer om en kurs ställs in eller upphör?

Skulle av någon anledning den kurs du är antagen till ställas in eller upphöra gäller följande:
En kurs ställs in om antalet sökande till kursen inte når upp till det antal som krävs för att kunna genomföra kursen av ekonomiska och pedagogiska skäl. Beslut om inställd kurs skall ges senast två veckor före kursstart.

Information till dig som Är antagen

Vid kursstart kommer du att via våra plattformar G Suite for Education och SchoolSoft få ytterligare information om:
- kursansvarigs namn och kontaktuppgifter
- din mentors namn och kontaktuppgifter
- kursplan och schema
- terminstider och ledigheter
- riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen.
- riktlinjer för utvärdering
- frånvaroregler
- rapportering till CSN
- vad du själv ska tillhandahålla; t.ex böcker, skrivmateriel.
- hur du är försäkrad.
- tillgång och villkor för användning av utrustning och lokaler
- etiska regler och ansvar för användning av internet i skolans lokaler
- villkor för varning, avstängning och avskiljande
- regler för hur studerandeuppgifter, beslut och handlingar skall bevaras och gallras
- regler för offentlighet och sekretess

Publicerad i Studerande